Strona główna » Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Autor: Marcin

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Klaudia Karmelita
Kontakt: poniedziałek-piątek 8-15
tel. 32/324 51 63, tel. kom. 508 485 628
e-mail: [email protected]

 

OPIS PRODUKTU – do pobrania pdf

Lista przyczyn rezygnacji:

 • Nagłe zachorowanie lub wypadek Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, uniemożliwiają rozpoczęcie podróży któremukolwiek z nich,
 • Nagłe zachorowanie lub wypadek Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, uniemożliwiają udział któremukolwiek z nich w aktywności, która zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług turystycznych jest głównym celem ich podróży,
 • Nagłe zachorowanie lub wypadek członka rodziny Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które powoduje hospitalizację członka rodziny Ubezpieczonego lub odpowiednio współuczestnika podróży lub, zgodnie z
  dokumentacją medyczną, stanowi stan zagrożenia życia któregokolwiek z nich i nie rokuje wyzdrowienia do chwili rozpoczęcia podróży,
 • Śmierć współuczestnika podróży, śmierć współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego, śmierć współmałżonka lub dziecka współuczestnika podróży, śmierć psa asystującego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży,
  Śmierć członka rodziny Ubezpieczonego lub śmierć członka rodziny współuczestnika podróży, innego niż współmałżonek lub dziecko któregokolwiek z nich, o ile śmierć nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających dzień planowanego rozpoczęcia podróży wskazany przez Ciebie przy zawarciu umowy,
 • Kwarantanna Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, która obowiązuje w dniu rozpoczęcia podróży,
 • Potwierdzenie przez lekarza ciąży u Ubezpieczonej lub współmałżonki Ubezpieczonego,
 • Przeciwskazania medyczne do poddania się przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży obowiązkowym szczepieniom wymaganym przy wjeździe do kraju podróży,
 • Odmowa wydania Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży wizy wymaganej przy wjeździe do kraju podróży,
 • Kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży: dowód osobisty, paszport (jeśli jest wymagany przepisami prawa do przekroczenia granicy kraju podróży i nie może być zastąpiony przez dowód osobisty), wiza turystyczna (jeśli jest wymagana do przekroczenia granicy kraju podróży) lub dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, którym miał kierować Ubezpieczony lub odpowiednio współuczestnik podróży i wykorzystywać jako środek transportu w podróży,
 • Wypadek drogowy, kolizja lub awaria pojazdu, który posiada Ubezpieczony lub współuczestnik podróży, których skutkiem jest unieruchomienie pojazdu uniemożliwiające rozpoczęcie podróży w dniu planowanego rozpoczęcia podróży wskazanym przez Ciebie przy zawarciu umowy, jeżeli któryś z tych pojazdów miał być wykorzystany jako środek transportu w podróży,
 • Kradzież pojazdu, który posiada Ubezpieczony lub współuczestnik podróży, jeżeli pojazd ten miał być wykorzystany przez nich jako środek transportu w podróży,
 • Opóźnienie ze strony przewoźnika o co najmniej 24 godziny od zaplanowanego czasu rozpoczęcia pierwszego transportu w podróży, które jest skutkiem klęski żywiołowej, warunków pogodowych, zamknięcia ruchu lotniczego lub kolejowego którego miał dotyczyć transport,
 • Odwołanie przez usługodawcę danej usługi turystycznej z powodu klęski żywiołowej lub warunków pogodowych, która miała trwać co najmniej dwa dni w trakcie podróży,
 • Obowiązek osobistego stawiennictwa przed sądem Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, jeżeli któryś z nich jest stroną lub przedstawicielem ustawowym strony albo świadkiem w ramach sądowego postępowania cywilnego lub karnego (nie dotyczy pełnomocników stron), o ile Ubezpieczony nie mieli wiedzy o obowiązku takiego stawiennictwa przed zawarciem umowy,
 • Zakończenie procedury przysposobienia dziecka w ośrodku adopcyjnym (przez które rozumiemy przedstawienie dziecka potencjalnym rodzicom) z udziałem Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, jeżeli procedura ta rozpoczęła się przez zawarciem umowy,
 • Wniesienie do sądu pozwu o rozwód lub separację przez Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego,
  Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży oferty odpłatnego zatrudnienia potwierdzonego zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, które wymaga obecności w tej pracy (odpowiednio Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży) w czasie zaplanowanej podróży,
 • Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn innych niż leżące po stronie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jako pracowników lub niewynikających z ich decyzji, w przypadku gdy Ubezpieczony lub odpowiednio współuczestnik podróży jest zatrudniony u danego pracodawcy od co najmniej 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
 • Zmiana stałego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, na skutek zmiany warunków umowy o pracę, tj. zmiany miejsca świadczenia pracy przez odpowiednio Ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub któregoś z ich współmałżonków, o odległość co najmniej 150 km od ostatniego miejsca świadczenia pracy,
 • Oddelegowanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez pracodawcę, w przypadku katastrofy lub klęski żywiołowej, do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, w przypadku gdy pozostawanie w dyspozycji przypadałoby w okresie planowanej podróży,
 • Powołanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, członka rodziny Ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży niebędących żołnierzami do obowiązkowej służby wojskowej,
 • Zdarzenie losowe: pożar, kradzież z włamaniem, powódź, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, huragan, zalanie lub zagrożenie katastrofą budowlaną w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • Brak możliwości zakwaterowania w zarezerwowanym miejscu pobytu w podróży z powodu pożaru, zalania, powodzi lub zagrożenia katastrofą budowlaną,
 • Brak możliwości zakwaterowania w trakcie podróży u osoby bliskiej, jeżeli miejsce zamieszkania bliskiej osoby było planowanym miejscem pobytu Ubezpieczonego w podróży, z powodu pożaru, powodzi, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, huraganu, zalania lub zagrożenia katastrofą budowlaną bądź nagłego zachorowania, wypadku lub śmierci osób zamieszkujących pod tym samym adresem co ta osoba bliska,
 • Nakaz obowiązkowej ewakuacji w miejscu pobytu Ubezpieczonego w podróży, wydany przez organy uprawnione nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających dzień planowanego rozpoczęcia podróży wskazany przez Ciebie przy zawarciu umowy.,

Lista przyczyn przerwania lub opóźnienia:

 • Nagłe zachorowanie lub wypadek Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, uniemożliwiają kontynuowanie podróży któremukolwiek z nich,
 • Nagłe zachorowanie lub wypadek członka rodziny Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które powoduje hospitalizację członka rodziny Ubezpieczonego lub odpowiednio współuczestnika podróży lub, zgodnie z dokumentacją medyczną, stanowi stan zagrożenia życia któregokolwiek z nich,
 • Śmierć współuczestnika podróży, śmierć członka rodziny Ubezpieczonego lub śmierć członka rodziny współuczestnika podróży, śmierć psa asystującego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży,
 • Kwarantanna Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • Wypadek drogowy, kolizja lub awaria pojazdu, który posiada Ubezpieczony lub współuczestnik podróży i którym podróżował Ubezpieczony, których skutkiem jest unieruchomienie pojazdu, jeżeli pojazd był wykorzystywany jako środek transportu w podróży,
 • Kradzież pojazdu, którym podróżował Ubezpieczony lub współuczestnik podróży, jeżeli pojazd był wykorzystywany przez nich jako środek transportu w podróży,
 • Brak zgody przewoźnika na wejście Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży do środka transportu, ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej, w tym Covid-19,
 • Opóźnienie ze strony przewoźnika o co najmniej 24 godziny od zaplanowanego czasu rozpoczęcia lub zakończenia transportu Ubezpieczonego w podróży, które jest skutkiem klęski żywiołowej, warunków pogodowych, zamknięcia ruchu lotniczego lub kolejowego którego miał dotyczyć transport,
 • Obowiązek osobistego stawiennictwa przed sądem Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, jeżeli któryś z nich jest stroną lub przedstawicielem ustawowym strony albo świadkiem w ramach sądowego postępowania cywilnego lub karnego (nie dotyczy pełnomocników stron), o ile nie mieli wiedzy o obowiązku takiego stawiennictwa przed rozpoczęciem podróży,
 • Oddelegowanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez pracodawcę, w przypadku katastrofy lub klęski żywiołowej, do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, na czas obejmujący część podróży,
 • Powołanie Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, członka rodziny Ubezpieczonego lub członka rodziny współuczestnika podróży niebędących żołnierzami do obowiązkowej służby wojskowej, na czas obejmujący część podróży,
 • Zdarzenie losowe: pożar, kradzież z włamaniem, powódź, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, huragan, zalanie lub zagrożenie katastrofą budowlaną w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • Klęska żywiołowa w miejscu przebywania Ubezpieczonego w podróży,
 • Zamieszki społeczne w miejscu przebywania Ubezpieczonego w podróży

Przyczyny opóźnienia podróży:

 • Nagłe zachorowanie lub wypadek Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • Wypadek drogowy, kolizja lub awaria pojazdu, który posiada Ubezpieczony lub współuczestnik podróży i którym podróżował Ubezpieczony, których skutkiem jest unieruchomienie pojazdu, jeżeli pojazd był wykorzystywany jako środek transportu w podróży,
 • Kradzież pojazdu, którym podróżował Ubezpieczony lub współuczestnik podróży, jeżeli pojazd był wykorzystywany przez nich jako środek transportu w podróży,
 • Kwarantanna Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • Brak zgody przewoźnika na wejście Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży do środka transportu, ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej, w tym Covid-19,
 • Opóźnienie ze strony przewoźnika o co najmniej 24 godziny od zaplanowanego czasu rozpoczęcia lub zakończenia transportu Ubezpieczonego w podróży, które jest skutkiem klęski żywiołowej, warunków pogodowych, zamknięcia ruchu lotniczego lub kolejowego, którego miał dotyczyć ten transport
 • Klęska żywiołowa w miejscu przebywania Ubezpieczonego w podróży,
 • Zamieszki społeczne w miejscu przebywania Ubezpieczonego w podróży

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO POBRANIA.

Oferta ubezpieczenia dla osoby dorosłej na sezon 2024.

Impreza turystyczna Wartość imprezy Rezygnacja z podróży
Intensywny Rejs Szkoleniowy – 6 dni 2990 zł 209 zł
2790 zł 198 zł
Kurs Stacjonarno-Wędrowny – 8 dni 2490 zł 180 zł
2390 zł 174 zł
2190 zł 163 zł
Obóz Szkoleniowo-Rekreacyjny -14 dni 3990 zł 265 zł

Oferta ubezpieczenia dla młodzieży na sezon 2024.

Impreza turystyczna Wartość imprezy Rezygnacja z podróży
Młodzieżowy Obóz Szkoleniowy – 14 dni 3990 zł 265 zł
Młodzieżowy Obóz Rekreacyjny – 14 dni 3990 zł 265 zł
Młoda Kadra – 14 dni 3990 zł 265 zł

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej:

Klaudia Karmelita
Kontakt: poniedziałek-piątek 8-15

tel. 32/324 51 63, tel. kom. 508 485 628

e-mail: [email protected]

Nasza strona używa ciasteczek, lubimy ciasteczka :) Akceptuję Czytaj więcej